Екологія та охорона навколишнього середовища

Ісаєнко В. М.,
Криворотько В. М.,
Франчук Г. М.

Екологія та охорона навколишнього середовища

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Викладено загальні рекомендації щодо організації, використання та захисту дипломних проектів (робіт), а також вимоги до їхнього обсягу, оформлення пояснювальної записки та графічної частини дипломних проектів (робіт). Подано теоретичні основи та методики оціню­вання матеріального та енергетичного забруднення довкілля, напрями розроблення новітніх технологій для зниження впливу на довкілля.
 Призначено для студентів спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середови­ща», студентів, аспірантів і викладачів інших техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, для широкого загалу фахівців, які досліджують проблеми раціонального природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-234-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 192 сторінки
  • Рік видання: 2005
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Частина 1. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт). 1. Загальні методичні вказівки. 2. Організація дипломного проектування. 3. Структура дипломного проекту (роботи). 4. Правила оформлення дипломного проекту (роботи). 
Частина 2. Методичні вказівки до виконання основних еколого-економічних розрахунків у дипломних проектах (роботах). 1. Екологічна експертиза й паспортизація підприємств повітряного транспорту. 2. Розрахунок емісії двигунів повітряних суден. 3. Розрахунок емісії наземної авіаційної техніки. 4. Розрахунок викидів забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря. 5. Розрахунок шумового за­бруднення зони аеропорту. 6. Розрахунок еколого-економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища. 7. Захист навколишнього середовища від електромагнітного забруднення. 8. Забруднення та очищення вод. 9. Оброблення відходів.  
Додатки 
Список літератури

Поділитися