Фізична хімія

Чумак В. Л.,
Іванов С. В.

Фізична хімія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлено згідно з програмою з фізичної хімії для хіміко-технологічних факультетів. Пропонований підручник — один із перших, створених спеціально для роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 
Основну увагу приділено модульно-рейтин-говій технології вивчення фізичної хімії для інженерних спеціальностей. До підручника включено такі розділи: «Хімічна термодинаміка», «Фазові рівноваги. Розчини», «Хімічна кінетика», «Електрохімія». Розділи сформовані за принципом «один розділ — один модуль» й містять повний набір матеріалів, потрібних для аудиторної та самостійної роботи: теоретичний матеріал, задачі та приклади їх розв’язування, лабораторні роботи, тестові питання для поточного та модульного контролю. 
Для студентів, аспірантів, викладачів і всіх працівників, які прагнуть розширити знання в галузі фізичної хімії.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-403-0
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 648 сторінок
  • Рік видання: 2007
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Вступ. Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Хімічна рівновага. Предмет і завдання хімічної термодинаміки. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки та його застосування до хімічних процесів. Застосування другого закону термодинаміки до хімічних процесів. Термодинамічні потенціали. Ознаки та властивості хімічної рівноваги. Закон діючих мас. Константи рівноваги гомогенних реакцій. Хімічна рівновага в гетерогенних реакціях. Рівняння ізотерми хімічної реакції. 
Модуль 2. Фазові рівноваги. Розчини. Властивості газів, рідин та твердих тіл. Фазова рівновага: основні поняття та визначення. Однокомпонентні системи. Фазові рівноваги в однокомпонентних системах. Діаграми стану. Двокомпонентні системи. Фазові рівноваги у трикомпонентних системах. 
Модуль 3. Хімічна кінетика. Вступ до хімічної кінетики. Виведення та аналіз кінетичних рівнянь. Кінетика складних реакцій. Залежність швидкості хімічної реакції від температури. Ланцюгові реакції. Хімія високих енергій. Кінетика фізичних та хімічних гетерогенних процесів. Каталіз.
Модуль 4. Електрохімія. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація. Основні положення теорії електролітів. Властивості розчинів електролітів. Перетворення енергії хімічних реакцій на енергію електричного струму. Гальванічні елементи. Потенціометрія. Нерівноважні електрохімічні процеси. Електроліз. 
Список рекомендованої літератури

Поділитися