Фізика для інженерних спеціальностей

Куліш В. В.,
Соловйов А. М.,
Кузнєцова О. Я.

Фізика для інженерних спеціальностей

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Пропонований посібник — навчально-методичний комплекс робочих матеріалів — створено  для забезпечення впровадження кредитно-модульної системи безпосередньо в студентську аудиторію. Увесь матеріал цього комплексу поділено на навчальні модулі. При цьому для кожного модуля подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), де вказано, яку його частину призначено для аудиторного вивчення, а яку — для самостійної роботи, розміщено повноцінні задачники з текстами задач за темами кожного предметного елемента та прик-
ладами розв’я­зання, списки тестових запитань для поточного і модульного контролю, описи реальних та віртуальних лабораторних робіт тощо. Матеріал кожного модуля подано у формі окремого тому.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-399-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 000 сторінок
  • Рік видання: 2007, 2010
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Модуль 1.Механіка. Молекулярна фізика. 

Класична нерелятивістська механіка. Релятивістська механіка. Закони збереження. Молекулярна фізика. Статистичні розподіли. Практичні заняття. Лабораторні роботи. Модульний контроль. —232 с. 

Модуль 2. Термодинаміка. Фізичні основи термодинаміки. Реальні гази. Фазові рівноваги. Електромагнетизм.Елементи теорії поля. Статичне електричне поле. Постійний електричний струм. Статичне магнітне поле. Динамічні поля. Рівняння Максвелла. Практичні заняття. Лабораторні роботи. Модульний контроль. —232 с.

Модуль 3. Коливання.Вільні незгасаючі коливання. Вільні загасаючі коливання. Вимушені коливання. Змінний струм. Хвилі.Механічні хвилі. Електромагнітні хвилі. Оптика. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація світла. Поглинання світла. Розсіювання світла. Дисперсія світла. Практичні заняття. Лабораторні роботи. Модульний контроль. —172 с.

Модуль 4. Квантова та атомна фізика.Квантова оптика. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини. Теорія випромінювання. Конденсований стан речовини. Ядро атома. Елементарні частинки. Практичні заняття. Лабораторні роботи. Модульний контроль. — 232 с.

Поділитися