Airplane Autonomous Navigation Systems

М. Р. Mukhina
V. О. Rogozhyn
А. V. Skrypets
М. К. Filiashkin

Airplane Autonomous Navigation Systems

Систематизовано викладено принципи побудови автономних навігаційних систем та особливості їх технічної експлуатації. Розглянуто теоретичні основи навігації, де показано роль автономних навігаційних систем у складі бортового обладнання. Наведено призначення, принципи роботи, структуру побудови та класифікації наявних систем повітряних сигналів, платформ-них і безплатформенних інерціальних навігаційних систем, астрономічних засобів навігації, а також радіовисотомірів, доплерівських вимірників швидкості та кута знесення і оглядово-порівняльних систем навігацій, зокрема кореляційно-екстремальних навігаційних систем.

Для студентів спеціальності 173 «Авіоніка» освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання». Може бути корисним інженерно-технічному складу авіаційних підприємств, а також інженерам у галузі розроблення та досліджень автономних систем навігації.

 

The principles of the construction of autonomous navigation systems and the features of their technical operation are described systematically. The theoretical bases of navigation are considered, which shows the role of autonomous navigation systems in the composition of airborne equipment. The assignments, principles of operation, the structure of construction and classification of existing airdata computer systems, gimbaled and strapdown inertial navigation systems, astronomical means of navigation, as well as radio altimeters, Doppler navigators and overview-comparative navigation systems, in particular, the correlation extreme navigation systems.

For students of specialty 173 "Avionics” of educational professional program "Piloting and navigation equipment complexes". It may be helpful to the engineering and technical staff of aviation enterprises, as well as engineers in the field of development and research of autonomous navigation systems

Специфікація

  • ISBN: 978-966-932-126-8
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 219 сторінок
  • Рік видання: 2019
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Contents

Introduction

Chapter 1. Theoretical background of navigation

Chapter 2. Aerometric navigation systems

Chapter 3. Inertial navigation system 

Chapter 4. Astronomical navigation systems

Chapter 5. Radio altimeters

Chapter 6. Doppler navigators

Chapter 7. Overview-comparative method of navigation

References

Поділитися